Vårt arbeid

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus startet sitt felles arbeid i januar 2010. 

Gruppen består av pårørende som hver for seg har jobbet mye med sakene sine, og gjennom det avslørt at Helsetilsynet faktisk ikke gjør den jobben de er satt til. Medlemmene har samtidig avdekket fullstendig manglende rettigheter i tilsynssaker ved at man som etterlatt ikke er part i saken. Vi gjorde også parallelle erfaringer med at påtalemyndigheten er styrt av helsetilsynet i slike saker.


Våre kampsaker har blant annet vært: Pasientsikkerhet, rettssikkerhet og forslaget om en helsefaglig havarikommisjon.


Møtte politikere
I løpet av våren 2010 møtte pårørendegruppen en rekke politikere fra nesten alle partier på Stortinget. I april møtte vi helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Den 1. juli møtte vi også riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Ingunn Fossgaard.


Deltok i høring
Den  25. oktober 2010 deltok pårørendegruppen i en høring om helsefaglig havarikommisjon på Stortinget. Her er en link til høringen.


Møtte justisministeren
Fredag 5. november 2010 møtte pårørendegruppen justisminister Knut Storberget. Justisministeren lovet å følge opp gjennom møte med helseministeren. Han ønsker også å møte pårørendegruppen igjen sammen med helseministeren for å følge opp de spørsmål som våre saker reiser.


Pårørendes innsynsrett
Den 3. desember var pårørendegruppen i møte med utvalget som blant annet skal vurdere pårørendes klage- og uttalerett og større rett til innsyn i tilsynssaker. Utvalget er ledet av Tjaarke Hopen og skal levere sin rapport den 15. april 2011.Utvalget er ledet av Tjaarke Hopen og skal levere sin rapport den 15. april 2011.


Ingen konsekvens
Pårørendegruppen har gjennom sine felles erfaringer avslørt at selv om sykehus og helsepersonell  bryter paragrafer både i Spesialisthelsetjenestloven og Helsepersonelloven får det sjelden eller aldri noen konsekvens. Helsehjelpen som ble gitt våre kjære var preget av:
  • uforsvarlighet
  • uforsvarlig organisering
  • uaktsomhet
  • alvorlige rutinebrudd på sykehusenes egne prosedyrer
  • store avvik fra god praksis
  • svært dårlig samhandling
  • svikt i kommunikasjon