søndag 26. mars 2017

Lovforslag om undersøkelseskommisjon i helse- og omsorgstjenesten

Helseminister Bent Høie inviterte Solveig Bistrup og Unni Tobiassen Lie i Pårørendegruppen til sitt kontor onsdag 22. mars 2017. 

Sammen med leder i helsekomiteen, Kari Kjønaas Kjos, informerte han om at regjeringen ønsker en undersøkelseskommisjon i helsetjenesten. Dette er en kommisjon etter Pårørendegruppens ønske og noe gruppen har kjempet for i mange år.

Kommisjonen skal undersøke dødsfall og andre alvorlige hendelser i helsevesenet. Frem til nå har sykehusene i stor grad fått lov til å styre informasjonen som har gått ut etter plutselige dødsfall eller tilfeller av alvorlig feilbehandling.

På helseministerens kontor. Fra v.: Solveig Bistrup, Unni Tobiassen Lie, helseminister Bent Høie og leder av helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos.

Den nye undersøkelseskommisjonen skal bestå av eksperter utenfor helsesektoren. 
- Det er altfor mange som dør eller blir skadet som følge av alvorlige hendelser i helse og omsorgstjenesten, sier Høie.
- Vi må bli flinkere til å forebygge ulykker og lære av feil. Derfor foreslår vi at det etableres en uavhengig undersøkelseskommisjon som kan undersøke hva som gikk galt og hvorfor.


Solveig Bistrup og Unni Tobiassen Lie i Pårørendegruppen gleder seg over å ha blitt hørt. De deler gleden med de andre som har kjempet for en uavhengig granskning, blant andre Ingjerd Daae, Waldemar Bistrup og Håkon Lie.

Lovforslaget som er utarbeidet: Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgssektoren (Proposisjon 68 L), ble lagt fram for Kongen i Statsråd fredag 24. mars. I løpet av kort tid legges det fram i Stortinget. Både Høie og Kjønaas Kjos er svært optimistiske med tanke på å få gjennomslag for forslaget i Stortinget.

Helseminister Bent Høie gir Pårørendegruppen en stor del av æren for at lovforslaget nå ligger på bordet. Til NRK sier han at forslaget kommer på plass takket være noen få personer som har kjempet i flere år.
- Det har vært helt avgjørende. Det var familien Bistrup og familien Lie som tok opp dette forslag. De har jobbet med dette opp mot blant annet meg og andre stortingsrepresentanter. Så det er i utgangspunktet deres idé. Det hadde ikke blitt noe av denne undersøkelseskommisjonen hvis ikke de hadde stått på, sier Høie.
Helseminister Bent Høie takket for Pårørendegruppens initiativ og innsats med blomster og rosende ord. Fra v.: Solveig Bistrup, Bent Høie, Unni Tobiassen Lie og Kari Kjønaas Kjos.
søndag 22. september 2013

Pårørendegruppen representert i nytt utvalg

Solveig Bistrup fra pårørendegruppen deltar et nytt utvalg nedsatt av Regjeringen.
 
Regjeringen nedsatte før sommeren et bredt sammensatt utvalg som skal vurdere hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten. Utvalget ledes av professor dr. juris Aslak Syse.

Departementet ønske at Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus skulle være representert i utvalget. Solveig Bistrup er valgt til å representere. Utvalget hadde sitt første møte fredag 30. august.
 
Utvalgets mandat og arbeid
Regjeringen skriver dette om utvalgets mandag og arbeid:
"Helse- og omsorgspersonell gjør et viktig arbeid i en risikofylt bransje hvor håndtering av alvorlig sykdom, skade og død er en del av hverdagen. Noen ganger skjer det også alvorlige hendelser utover det som er påregnelig.

Regjeringen har satt i gang flere tiltak som skal styrke den tilsynsmessige oppfølgningen av alvorlige hendelser og læring ved uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen mener samtidig at det er behov for å vurdere om alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd som kan gå utover pasient- og brukersikkerheten følges opp på en hensiktsmessig måte av samfunnet. Disse spørsmålene berører alt fra kvalitet, etikk, kultur, læring og straff relatert til blant annet regelverk, organisering og pasient- og brukersikkerhet".
 
Sammensetning
Utvalget er bredt sammensatt for å sikre relevant kompetanse og erfaringsbakgrunn. Det  består av 17 medlemmer inkludert leder. Utvalget skal levere en NOU innen to år fra det oppnevnes. 

 

mandag 12. november 2012

Møte med ny helseminister


Fra venstre: Håkon Lie, Unni Tobiassen Lie, helseminister Jonas Gahr-Støre, Ingjerd Daae og Solveig Bistrup.

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus møtte helseminister Jonas Gahr-Støre onsdag 7. november. Vi møtte en helseminister som ønsket å lytte til våre historier og erfaringer med helsevesenet.

Uhildet granskning

Gahr-Støre virker mer positiv enn sin forgjenger når det gjelder vårt forslag om en helsefaglig havarikommisjon. Han er imidlertid ikke fortrolig med navnet, og vil heller kalle det en granskningskommisjon. For pårørendegruppen er navnet underordnet, så lenge vi kan få en uhildet granskning av unaturlige dødsfall.
Ved helseministerens bord. Foto: Dan Petter Neegaard, Aftenposten.

Fremme læring

Solveig og Waldemar Bistrup i samtale med Jonas Gahr Støre. Foto: Dan Petter Neegaard, Aftenposten.
Pårørendes første ønske er å fremme læring etter alvorlige hendelser i sykehus. I dag er systemet rundt slike hendelser altfor dårlig, og det er ingen kvalitetskontroll av hva som blir meldt fra et sykehus og hva de i ettertid rapporterer om hendelsen.

På vår agenda for øvrig sto:

 • At politiet skal komme raskere på banen ved unaturlige dødsfall i norske sykehus
 • En medisinskfaglig enhet i politiet
 • At pårørende må bli part i tilsynssaker
 • At det skal bli straffbart å ikke melde fra om alvorlige uhell og unaturlige dødsfall i sykehus

Flere møter

Jonas Gahr-Støre ytret ønske om å møte pårørendegruppen igjen. Vi mener det er særlig viktig at helseministeren og hans rådgivere lytter til oss som sitter med dyrkjøpte erfaringer rundt unaturlige dødsfall i sykehus, særlig nå når de skal utforme den nye stortingsmeldingen om pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten.

Unni Tobiassen Lie takker helseministren for møtet. Foto: Dan Petter Neegaard, Aftenposten.

Mediadekning

Aftenposten dekket vårt møte med helseministeren og hadde den 8. november en dobbeltside om saken. TV2 sendte også et innslag om besøket samme dag. De fulgte videre opp med sendinger lørdag og søndag, samt på nyhetskanalen.
Link til sendingene her:
Føler seg rettsløs.
4000 alvorlige lovbrudd - 40 tiltaler
Helseministeren vil ha oppfølging av alvorlige lovbrudd


mandag 5. november 2012

Møter Gahr-Støre 7. november


Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus møter helseminister Jonas Gahr-Støre onsdag 7. november.

Vi ønsker å informere den nye helseministeren om våre erfaringer når det gjelder norsk helsevesen.

Siden 2010 har vi jobbet for å bedre rettssikkerheten til pasienter og deres pårørende. Gjennom bedre rettsikkerheten - bedre pasientsikkerhet.


Dette kjemper vi for:

 • En helsefaglig havari-/granskningskommisjon i norsk helsevesen.
 • At politiet skal komme raskere på banen ved unaturlige dødsfall i norske sykehus
 • En medisinskfaglig enhet i politiet
 • At pårørende må bli part i tilsynssaker
 • At det skal bli straffbart å ikke melde fra om alvorlige uhell og unaturlige dødsfall
Disse punktene står fortsatt på vår agenda når vi onsdag 7. november møter helseminister Jonas Gahr-Støre. Gahr-Støre har tidligere i høst uttalt at han er positiv til tanken om en helsefaglig havarikommisjon. Han holder imidlertid frem at vi per i dag allerede har systemer som skal ivareta granskningen etter uheldige hendelser i norske sykehus. Med våre erfaringer som bakgrunn kan vi fortelle helseministeren at helsetilsynet, som er et av de omtalte systemer, ikke fungerer tilfredsstillende som et granskningsorgan. Helsetilsynet baserer sin granskning kun på skriftlige rapporter fra sykehuset.

Erfaringer fra hele landet

Basert på erfaringer fra pårørende over hele landet ser vi at helsetilsynet har for stor tiltro til det sykehusene rapporterer. Våre dyrkjøpte erfaringer viser at de ikke alltid rapporterer den hele og fulle sannhet om det som skjedde. I alt for mange tilfeller holdes sannheten tilbake, den dekkes over og fordreies.

Pårørendes erfaringer er også at helsetilsynet ikke går til bunns i sakene. Sentrale spørsmål blir derfor stående ubevarte, og vi spør da hvordan dette kan fremme læring i norske sykehus, slik at man skal unngå tilsvarende hendelser i fremtiden.

Kontakt oss:

Kontakt oss på sykehustabber@gmail.com dersom du har de samme erfaringer etter et unaturlig dødsfall i sykehus.


torsdag 16. februar 2012

Tverrpolitisk oppmøte på lysmarkeringen

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (A) ga pårørendegruppen stor aksept for det arbeidet som de har gjort.
Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og leder av helsekomiteen Bent Høie holdt appeller da Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus arrangerte lysmarkering
foran Stortinget 7. februar 2012.

Mange av Stortingets helsepolitikere møtte fram for å støtte markeringen, blant andre Erna Solberg (H), Sonja Sjølie (H), Thomas Breen (A), Kari Kjønaas Kjos (FrP) og Are Helseth (A). Andre som hadde møtt fram var: Martin Kolberg (A) og Tord Dale.

Både Strøm-Erichsen og Høie roste pårørendegruppen for den jobben vi har gjort for å sette søkelys på alle de unaturlige dødsfallene som skjer i norske sykehus årlig. 

Fra v.: Anne-Grete Strøm-Erichsen, Bent Høie, Kari Kjønaas Kjos, Solveig Bistrup, Ingjerd Daae, Håkon Lie, Unni Tobiassen Lie og sangerne Ole og Nora.

Rundt 250 mennesker møtte fram for å vise sin støtte. I tillegg til appeller fra helseministeren og leder av helsekomiteen, fikk de med seg pårørendegruppens appell.

Pårørendegruppens medlemmer stilte også kritiske spørsmål til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Se spørsmålene nederst i innlegget.

Et symbolsk hjerte formet av lys foran Stortinget.
 • Helseministeren sier at helsetilsynet har en plikt til å gå til bunns i sakene når de gransker unaturlige dødsfall. Vi pårørende opplever at de ikke gjør det. Helsetilsynet sier de ikke har mandat til å gjøre det. Hvordan kan vi da komme til bunns i sakene? Hva vil helseministeren gjøre med dette?
 • Pårørende er ikke part i saker som granskes av helsetilsynet. Hva er problemet med å gi pårørende denne rettigheten? For hvem er det et problem?
   
 • Vi utfordrer helseministeren til å komme med en nullvisjon for tabbedødsfall - jamfør samferdselsministerens nullvisjon for trafikkdødsfall.

fredag 6. januar 2012

Helseministeren deltar på lysmarkeringen den 8. februar

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus vil også i år arrangere en lysmarkering foran Stortinget. Det skjer på Eidsvoll plass onsdag 8. februar 2012 kl 18. Formålet med lysmarkeringen er å synliggjøre hvor mange som dør i norske sykehus på grunn av tabber og feil hvert eneste år.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deltar på vår lysmarkering og har sagt ja til å holde en appell. Det samme har Bent Høie, leder av helsekomiteen. Flere andre av Stortingets helsepolitikere deltar også.

Fra fjorårets lysmarkering på Eidsvollsplass foran Stortinget.
Vi  håper du også vil støtte oss. Ta med et lys, og få med deg venner og kjente slik at det kan bli et hav av lys foran Stortinget denne kvelden. På denne måten kan vi synliggjøre hvor mange som dør av tabber og feilbehandling i norske sykehus hvert år. Det er viktig at vi står sammen bak kravet om at helseministeren må gjøre strakstiltak.

Kartlegging fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten viser at det i 2010 døde 4 700 mennesker som følge av pasientskader i norske sykehus. Halvparten av disse dødsfallene kunne vært unngått, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Pårørendegruppens spørsmål er hva helseministeren helt konkret gjør med dette?
.

Møtte Erna Solberg og Martin Kolberg

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus møtte både Martin Kolberg (Ap) og Erna Solberg (H) på Stortinget den 15. desember. På agendaen sto:
 • Behovet for en helsefaglig "havarikommisjon"
 • Behovet for en medisinskfaglig enhet i politiet
 • Statens helsetilsyns behandling av tilsynssaker
 • At pårørende må bli part i tilsynssaker
 • At det må bli straffbart å ikke melde alvorlige avvik
Fra v.: Solveig Bistrup, Ingjerd Daae, Martin Kolberg, Håkon Lie og Unni Tobiassen Lie.
Martin Kolberg var en oppmerksom lytter som tok problematikken på alvor. Han lovte å ta våre innspill videre i de rette instanser. Vi setter lit til at Kolberg følger opp.

Det samme gjelder høyreleder Erna Solberg som vi møtte senere på dagen. I møtet med Solberg var også Sonja Sjølie og Bent Høie til stede. Sjølie og Høie fremmet som kjent vårt forslag om en helsefaglig havarikommisjon i Stortinget den 10. februar i 2011. Dessverre ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene.

Fra v.: Unni Tobiassen Lie, Håkon Lie og Erna Solberg.
I begge møter var helsetilsynets rolle i tilsynssaker en helt sentral sak. De har en særstilling som andre tilsyn i Norge ikke har, nemlig muligheten til å kunne tilråde politietterforskning eller ikke. I praksis vil dette si at helsetilsynet holder politiet utenfor alvorlige helsesaker hvor det forekommer brudd på lovgivningen. Pårørendegruppen mener dette er kritikkverdig. Ikke først og fremst fordi vi mener man skal finne syndebukker og straffe helsepersonell, men fordi man ikke sikrer tilstrekkelig læring når man ikke ønsker å gå til bunns i tilsynssaker.

Erna Solberg og resten av helsekomiteen er invitert til vår lysmarkering foran Stortinget den 8. februar 2012 kl 18.00.