søndag 22. september 2013

Pårørendegruppen representert i nytt utvalg

Solveig Bistrup fra pårørendegruppen deltar et nytt utvalg nedsatt av Regjeringen.
 
Regjeringen nedsatte før sommeren et bredt sammensatt utvalg som skal vurdere hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten. Utvalget ledes av professor dr. juris Aslak Syse.

Departementet ønske at Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus skulle være representert i utvalget. Solveig Bistrup er valgt til å representere. Utvalget hadde sitt første møte fredag 30. august.
 
Utvalgets mandat og arbeid
Regjeringen skriver dette om utvalgets mandag og arbeid:
"Helse- og omsorgspersonell gjør et viktig arbeid i en risikofylt bransje hvor håndtering av alvorlig sykdom, skade og død er en del av hverdagen. Noen ganger skjer det også alvorlige hendelser utover det som er påregnelig.

Regjeringen har satt i gang flere tiltak som skal styrke den tilsynsmessige oppfølgningen av alvorlige hendelser og læring ved uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen mener samtidig at det er behov for å vurdere om alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd som kan gå utover pasient- og brukersikkerheten følges opp på en hensiktsmessig måte av samfunnet. Disse spørsmålene berører alt fra kvalitet, etikk, kultur, læring og straff relatert til blant annet regelverk, organisering og pasient- og brukersikkerhet".
 
Sammensetning
Utvalget er bredt sammensatt for å sikre relevant kompetanse og erfaringsbakgrunn. Det  består av 17 medlemmer inkludert leder. Utvalget skal levere en NOU innen to år fra det oppnevnes.