søndag 21. august 2011

Pårørendegruppen er høringsinstans

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus var en av høringsinstansene som uttalte seg om rapporten som i våres ble lagt fram av det hurtigarbeidende utvalget nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Utvalget har vurdert praksis og regelverk når det gjelder pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker.
Pårørendegruppen mener utvalget ikke har gått langt nok i forslaget om pårørendes rolle når de kun foreslår en klage- og partsrettighet hos helsetilsynet i fylket. Last ned vår høringsuttalelse her: http://www.regjeringen.no/pages/16495229/PaarorendegruppenDodsfallNorskeSykehus.pdf
Representanter fra Pårørendegruppen sammen med leder av det hurtigarbeidende utvalget, Tjaarke Hopen (i hvitt). Til venstre: Ingjerd Daae og Håkon Lie. Helt til høyre Solveig Bistrup.

Pårørendegruppen har vært en pådriver for å få gjennomført endringer for pasienter og pårørende i tilsynssaker. Vi mener pasientens interesser ikke på noen måte blir ivaretatt godt nok, slik praksisen er i dag.  Pasienter og pårørende er ikke part i tilsynssaker. Man har heller ikke tilstrekkelig innsynsrett. Saksbehandlingen foregår mellom helseforetaket og helsetilsynet, det vil si; over hodene på de fornærmede.

Vårt klare krav er at vi må bli part i sak og få fullt innsyn i tilsynssaker. I det hurtigarbeidende utvalgets rapport er pårørende kun foreslått å få delvis partsrettighet i behandlingen på fylkesnivå.

fredag 19. august 2011

Interessant møte med Oslo-politiet

Møte med Oslo-politiet. Fra v.: Håkon Lie, Unni Tobiassen Lie, Ingjerd Daae, Jarle Fløtterud (Krimvakten), Solveig Bistrup, Kjetil Moen (leder Voldsavsnittet.), Kari Kirkhorn (politiadvokat) og Ingrid Tveit (etterforsker Voldsavsnittet).
Pårørendegruppen hadde et interessant møte med Oslo-politiet den 22. juni 2011. Vi møtte lederen av Krimvakten Jarle Fløtterud, politiadvokat Kari Kirkhorn samt Kjetil Moen og Ingrid Tveit som jobber med helsesaker i Voldsavsnittet.

Politiet i Oslo får naturlig nok inn flere meldinger om unaturlige sykehusdødsfall enn noe annet politidistrikt i landet. Pårørendegruppen ønsket å høre hvilke erfaringer Oslo-politiet hadde med denne type meldinger fra Oslo-sykehusene og hvordan disse blir vurdert, håndtert og kvalitetssikret. Vår erfaring er at det er ulik praksis i de ulike politidistrikter.

Politiet har opparbeidet en god dialog med helsetilsynet i Oslo. Det ble likevel klart at det er en utfordring for politiet å kvalitetssikre informasjonen som kommer fra sykehuset. En av utfordringene er at politiet ikke har medisinskfaglig kompetanse i egne rekker. En annen utfordring er at obduksjon og frakt av den avdøde til Rettsmedisinsk institutt, betales av det enkelte politidistrikt.