mandag 17. januar 2011

Bedre pasientsikkerhet og rettssikkerhet

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus består av pårørende som har mistet sine kjære på grunn av sykehustabber. I en forferdelig sorg - og sjokkfase av vårt liv, har vi måttet bruke mye tid og krefter på å forsøke og få fram sannheten om dødfallene. Dette burde ingen oppleve - det er et overgrep fra samfunnet. Her må det endringer til.

Mange rammes
Tragisk nok opplever flere hundre familier det samme som oss årlig. Tallet på de som dør på grunn av feilbehandling og uønskede hendelser i norske sykehus er over dobbelt så høyt som tallet på de som dør i trafikken hvert år.

Etterforskning og granskning
Da tragedien rammet oss, trodde vi det fantes et system som ivaretok granskningen på en slik måte at de skulle finne ut hva som skjedde - og hvorfor. Det skjedde ikke. Pårørendegruppen arbeider derfor for at unaturlige dødsfall i norske sykehus skal etterforskes og granskes på en måte som fører til at fakta, årsaksforhold, hendelsesforløp og ansvarsforhold blir avdekket og analysert. Dette vil føre til læring og bedre pasientsikkerhet. Vi arbeider også for at pårørende skal være part i saken, slik de var fram til 2003.

Unaturlig dødsfall
De fleste sykehusdødsfall er naturlige følger av alvorlig grunnsykdom eller etter ulykke/voldshandling. Et dødsfall anses som unaturlig dersom det kan skyldes feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade. I følge Helsepersonelloven plikter legene å meddele det unaturlige dødsfallet til politiet.

Sykehustabber
Sykehustabber blir i sykehuskretser og hos helsetilsynet omtalt som uheldige hendelser. Bak disse uheldige hendelsene har vi i pårørendegruppen erfart at det foreligger uforsvarlig helsehjelp, uforsvarlig organisering av helsetjenesten, uaktsomhet - i noen tilfeller grov, alvorlige rutinebrudd på sykehusenes egne prosedyrer, store avvik fra god praksis, elendig kommunikasjon, svært dårlig samhandling, systemsvikt, slurv, mangelfull overvåking eller mangelfull opplæring i rutiner.

Helsefaglig havarikommisjon
Pårørendegruppen har avdekket at helsetilsynet i Norge ikke bidrar godt nok til pasientsikkerhet. Vi mener også at rettsikkerheten for pasienter som mister livet i sykehus, og deres etterlatte, er for dårlig. For å oppnå målet om læring og bidra til å redusere antall unaturlige dødsfall i sykehus, har vi foreslått opprettelsen av en helsefaglig havarikommisjon i Norge.

Havarikommisjonen skal være en uhildet instans som går inn når alvorlige hendelser skjer i sykehus for å kartlegge årsak og sammenheng. Målet må være å unngå slike hendelser. Forslaget ble fremmet av stortingsrepresentantene Bent Høie (H), Laila Dåvøy (KrF) og Sonja Sjølie (H) og skal behandles i Stortinget den 10. februar 2011.

Innen transportsektoren har man allerede hatt en havarikommisjon i en årrekke. De jobber side om side med politiet på ulykkessteder. I tillegg rykker Statens vegvesen ut med sine ulykkesteam.

Etterlyser strategi
Pårørendegruppen etterlyser en uttalt strategi og politikk fra helsemininsterens side for å redusere det høye antallet unaturlige dødsfall i Norge.